Zorgkantoor DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

  • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
  • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Dit kunt u van ons verwachten

Zorgkantoor DSW vervult de rol van zorgkantoor voor de regio Westland, Schieland, Delfland. Als zorgkantoor maken we afspraken met zorgaanbieders over de zorg die zij kunnen bieden, zodat er voldoende aanbod is en de aangeboden zorg van een goede kwaliteit is. Daarnaast verstrekken we informatie over de Wet langdurige zorg (Wlz) en helpen we mensen om de zorg te krijgen waar zij recht op hebben. Tevens regelen we de administratieve afhandeling rondom de persoonsgebonden budgetten (pgb’s).

Kwaliteit

Het zorgkantoor vindt het belangrijk dat de zorg  in de regio van goede kwaliteit is. Wat goede kwaliteit van zorg is, staat beschreven in de kwaliteitskaders voor de VV en GZ. Op de website van Zorginstituut Nederland is meer informatie te vinden over de kwaliteitskaders. Belangrijke uitgangspunten in deze kwaliteitskaders zijn persoonsgerichte zorg en het leren en verbeteren binnen de zorgorganisatie.  De kwaliteit van de Wlz-zorg in Nederland wordt op verschillende manieren gecontroleerd en gemeten. Informatie over de kwaliteit is onder meer te vinden op deze website of bij de zorgaanbieder. 

Kwaliteit bevorderen

Het zorgkantoor koopt Wlz-zorg in bij zorginstellingen. Een belangrijk criterium is de kwaliteit van de zorg. Het zorgkantoor baseert zich op de beschikbare kwaliteitsgegevens zoals uitkomsten van kwaliteitsmetingen, rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), kwaliteitsplannen- en rapporten van de zorginstellingen. Daarnaast voert het zorgkantoor gesprekken met cliëntenraden- en organisaties en onderzoekt zelf de kwaliteit van zorg door middel van controles en locatiebezoeken. Gedurende het jaar benoemt het zorgkantoor samen met de instellingen verbeterpunten op het gebied van kwaliteit. De zorginstellingen stellen vervolgens samen met hun cliëntenraden een verbeterplan op.

Een overzicht van het aanbod van Wlz-zorg in de regio WSD is te vinden via de pagina 'Vind uw zorg'. Hierin is per zorginstelling tevens kwaliteitsinformatie opgenomen. Ook het team Zorgregistratie en Zorgbemiddeling kan u hierover informeren.

Visie en doelstellingen 

Visie

Zorgkantoor DSW staat tussen de cliënt en professionele organisaties in. Samenwerking is noodzakelijk om voor cliënten passende en kwalitatief hoogwaardige Wlz-zorg te realiseren. 

Onze visie luidt dan ook:
‘Zorgkantoor DSW zet zich in samenwerking met de regionale partijen in voor cliëntgerichte, toegankelijke, doelmatige en kwalitatief hoogwaardige Wlz-zorg voor cliënten in de regio Westland, Schieland en Delfland. Het zorgkantoor schept hiervoor de voorwaarden door met zorginstellingen en andere organisaties uit de zorgketen samen te werken. Constructief ondersteunen van contact tussen ketenpartijen en stimuleren van samenwerkingsrelaties tussen deze partijen zijn hierbij van belang.’

Doelstellingen

Zorgkantoor DSW heeft onderstaande doelstellingen, welke aansluiten op de door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) geformuleerde hoofdtaken van de zorgkantoren.

  • Service aan cliënten;
  • Contracteren van zorg gericht op doelmatigheid en kwaliteit; 
  • Monitoring en bewaking geldstromen; 
  • Professionele organisatie.

Privacy 

Zorgkantoor DSW respecteert uw privacy. Wij nemen daarom bij het gebruik van uw gegevens de Algemene verordening gegevensbescherming in acht. Deze wet vereist dat wij zorgvuldig omgaan met persoons- en gezondheidsgegevens. Verder geeft de landelijke ‘Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars’ richtlijnen over de invulling van privacy.

Met dit privacy statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen en onder welke voorwaarden wij de informatie aan anderen verstrekken.

Gegevensgebruik

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals controles en fraudepreventie. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd en hebben wij beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw (persoons)gegevens. Aan wie worden uw gegevens verstrekt? Zorgkantoor DSW verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dit op grond van de verordening is toegestaan dan wel verplicht is en in geval van fraude.

Naar boven