Zorgkantoor DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Verplichtingen pgb

Een persoonsgebonden budget (pgb) biedt u veel vrijheid om uw zorg zelf te regelen. Een pgb brengt echter ook een aantal verplichtingen met zich mee. We hebben de verplichtingen voor u op een rij gezet.

Heeft u een gewaarborgde hulp of beheert u of uw wettelijk vertegenwoordiger zelf het pgb én had u al een pgb vóór 1 juli 2024? Dan gelden er mogelijk andere verplichtingen. Deze verplichtingen zijn te lezen bij Verplichtingen pgb - vóór 1 juli 2024 verder op deze pagina.

Verplichting pgb-beheerder

Hier staan de verplichtingen die bij een pgb horen. Naast deze punten gelden ook alle verplichtingen opgenomen in de wet- en regelgeving. Zie Algemene wet bestuursrecht (Awb), Wet langdurige zorg (Wlz), Besluit langdurige zorg (Blz) en Regeling langdurige zorg (Rlz).

Zorginzet

 • Koop doelmatige zorg in die nodig is en van goede kwaliteit. Koop geen zorg in bij zorgverleners die overbelast zijn of overbelast dreigen te raken.
 • Koop alleen Wlz-zorg in zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wlz. Meer informatie staat in de Vergoedingenlijst pgb Wlz. Koop logeeropvang alleen in binnen de Europese Unie.
 • Koop per kalenderjaar niet meer dan 13 weken zorg in buiten de Europese Unie.

Afspraken met zorgverleners

 • Stel met elke zorgverlener een zorgovereenkomst met een zorgbeschrijving op en leg deze ter goedkeuring aan het zorgkantoor voor.
 • Betaal niet meer dan de maximumtarieven uit het pgb budget. Zie artikel 5.22 van de Regeling langdurige zorg (Rlz).
 • Zorg ervoor dat de zorgverlener niet meer dan 40 uren per week voor de budgethouder werkt. Valt een zorgverlener onder het Arbeidstijdenbesluit? Dan gelden andere regels. Kijk op www.wetten.nl.
 • Koop alleen zorg in bij een zorgverlener die zelf de zorg verleent en niet uitsluitend onderaannemers inschakelt.

Zorg declareren

 • Betaal alleen zorg uit het pgb die daadwerkelijk geleverd is.
 • Laat alleen de SVB de zorgverleners betalen voor geleverde zorg.
 • Laat uw zorgverlener uiterlijk 6 weken na de maand waarin de zorg is geleverd, de factuur opsturen.
 • Na ontvangst van de factuur, dient u deze binnen 4 weken in. Zie voor de inhoud van de factuur artikel 5.23 van de Regeling langdurige zorg (Rlz).
 • Reist de budgethouder zelfstandig naar de dagbesteding? Bijvoorbeeld via het openbaar vervoer? Declareer dan via ‘bijkomende zorgkosten’ in plaats van via een zorgovereenkomst.

Wijzigingen doorgeven

Geef wijzigingen die van invloed kunnen zijn op het pgb direct door aan het zorgkantoor. Voorbeelden van wijzigingen:

 • Wijzigingen in de afspraken met uw zorgverleners zoals uren, tarieven, soort zorg.
 • Wijzigingen in het goedgekeurde budgetplan.
 • Wijzigingen van de contactgegevens van de pgb-beheerder en budgethouder.
 • Verhuizing van pgb-beheerder. De verhuizing van de budgethouder krijgt het zorgkantoor automatisch door. Het recht op pgb vervalt als de budgethouder geen woonadres in Nederland heeft.
 • Wijzigen van een (wettelijk) vertegenwoordiger. Breng ook de zorgverleners en de andere vertegenwoordigers op de hoogte.
 • Opname van de budgethouder in een zorginstelling zoals bedoeld in de Wlz of de Zorgverzekeringswet voor meer dan twee maanden.
 • Als de budgethouder of pgb-beheerder in detentie komt, onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen valt of bij surseance van betaling of faillissement.
 • Als de budgethouder langer dan 6 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijft.
 • Als de budgethouder zorg ontvangt en betaalt uit het pgb en ervoor kiest deze zorg om te zetten in zorg in natura.

Controles

 • Meewerken aan controles en huisbezoeken.
 • Bewaar de pgb-administratie minimaal 7 jaar.
 • Houd een urenregistratie bij, zodat het beschikbaar is als het zorgkantoor hierom vraagt.

Mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik

 • Denkt u dat er sprake is van mogelijk misbruik door personen of instanties waar u zorg van heeft ingekocht meld dit dan bij het zorgkantoor.
 • Meewerken aan een onderzoek naar mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik.

Verplichting pgb vóór 1 juli 2024

Zorg inkopen

 • Met een pgb mag er alleen zorg worden ingekocht dat valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor beoordeelt aan de hand van de zorgovereenkomst en de zorgbeschrijving of er sprake is van toegestane Wlz-zorg. In de vergoedingenlijst kunt u terugvinden welke zorg, onder welke voorwaarden, vergoed mag worden.
 • De zorg moet verantwoord en van goede kwaliteit zijn. Het zorgkantoor kan u verplichten (extra) professionele zorg te regelen wanneer uw thuissituatie onverantwoord is.

Afspraken vastleggen met uw zorgverlener

 • U moet met elke zorgverlener een zorgovereenkomst met een zorgbeschrijving opstellen. Dit doet u digitaal in het PGB Portaal. Als u niet digitaal kunt werken bent u verplicht de modelovereenkomsten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te gebruiken. Deze formulieren zijn te vinden in het PGB Portaal. Een blanco versie van de zorgbeschrijving vindt u op onze website.
 • Er zijn maximumtarieven die u per uur of per dagdeel aan een zorgverlener mag betalen. De tarieven en voorwaarden zijn terug te vinden op onze website.
 • Uw zorgverlener mag niet meer dan 40 uur voor u werken. Als uw zorgverlener onder de Arbeidstijdenbesluit valt, gelden andere regels. Het Arbeidstijdenbesluit is van toepassing op een arbeidsovereenkomst.

Declareren en uitbetalen

 • Uw zorgverlener kan worden uitbetaald wanneer de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving zijn goedgekeurd door het Zorgkantoor.
 • Uitbetalingen aan uw zorgverlener(s) worden uitsluitend uitgevoerd door De Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • De zorgverlener moet een declaratie voor verleende zorg binnen 6 weken na de maand waarin de zorg is verleend bij u indienen via het PGB Portaal.
 • U moet vervolgens in het PGB Portaal de declaratie binnen 4 weken na ontvangst accorderen en doorzenden.
 • Als u niet digitaal werkt kunt u de declaraties direct indienen bij de SVB. Deze declaraties moeten dan aan de eisen voldoen van de SVB. Een declaratie van uw zorgverlener moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
  -de gegevens van de zorgverlener; naam, adres, burgerservicenummer (BSN) of KvK-nummer;
  -de gegevens van de budgethouder; naam, adres en BSN of klantnummer bij de SVB;
  -de gegevens van de geleverde zorg; datum geleverde zorg, vormen van zorg en uurtarief;
  -handtekening budgethouder (of diens vertegenwoordiger).
 • Er mag alleen zorg uit het pgb betaald worden die daadwerkelijk geleverd is.
 • Te laat ontvangen of ingediende declaraties kunt u niet door de SVB laten uitbetalen.

Wijzigingen

 • Een wijziging in de afspraak met uw zorgverlener, zoals in uren en/of vergoeding, geeft u door in het PGB Portaal. Als het nodig is past u ook de zorgbeschrijving aan.
 • Als u een nieuwe zorgverlener heeft stelt u in het PGB Portaal een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving op.
 • Als u het pgb (of een deel van het pgb) wilt omzetten naar zorg in natura kunt u het omzettingsformulier (PDF bestand, download bestand) invullen en naar ons terugsturen.
 • Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden moet u altijd melden bij het Zorgkantoor. Het gaat hierbij onder andere om:
  -Wijziging van uw contactgegevens;
  -Verhuizing;
  -Opname in of ontslag uit een zorginstelling of ziekenhuis;
  -Wijziging in de gegevens van een gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger;
  -Faillissement of surseance van betaling voor uzelf of uw gewaarborgde hulp;
  -Schuldsanering (WSNP) voor uzelf of uw gewaarborgde hulp;
  -Detentie van uzelf of uw gewaarborgde hulp;
  -Wanneer u of uw gewaarborgde hulp niet (meer) beschikt over een bij de gemeente geregistreerd woonadres;
  -Wanneer u langer dan 6 weken in het buitenland verblijft.

Controles

 • In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het Zorgkantoor huisbezoeken uit. Tijdens het huisbezoek wordt nagegaan of u tevreden bent over de geleverde zorg en of uw pgb wordt besteed waarvoor dit is bedoeld. Als u het huisbezoek weigert, zal het Zorgkantoor op basis van artikel 5.20 lid 2 van de Regeling langdurige zorg uw pgb intrekken.
 • Tijdens het huisbezoek moeten de budgethouder en de eventuele gewaarborgde hulp aanwezig zijn. Zorgverleners mogen niet aanwezig zijn bij het huisbezoek. Uitzonderingen zijn ouders, kinderen en partner.
 • Als bij de toekenning van het pgb de voorwaarde verbonden is dat u ondersteund wordt door een gewaarborgde hulp, dan eindigt het pgb als die ondersteuning naar het oordeel van het Zorgkantoor niet langer goed georganiseerd is.
 • Het Zorgkantoor kan de SVB verzoeken om gedurende 13 weken geen betalingen te doen als er sprake is van een vermoeden van fraude.

Regeling langdurige zorg

De verplichtingen pgb zijn opgenomen in de Regeling langdurige zorg. Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan gevolgen hebben voor uw pgb. Het Zorgkantoor kan uw pgb intrekken, beëindigen of betalingen terugvorderen.

Naar boven