Zorgkantoor DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Klachten en bezwaren

Het belangrijkste is dat u tevreden bent over de gang van zaken rond uw zorg. Als dat niet het geval is, dan kunt u terecht bij verschillende instanties. Het hangt van de aard van uw klacht of bezwaar af bij welke instantie u moet zijn. Uitgebreide informatie over het indienen van een klacht of bezwaarschrift vindt u tevens in de folder ‘Klachten en bezwaren’.

Klachten

Het belangrijkste is dat u tevreden bent over de gang van zaken rond uw zorg. Als dat niet het geval is, dan kunt u terecht bij verschillende instanties. Het hangt van de aard van uw klacht of bezwaar af bij welke instantie u moet zijn.

Uitgebreide informatie over het indienen van een klacht of bezwaarschrift vindt u tevens in de folder ‘Klachten en bezwaren’. 

Een klacht is een brief of e-mail waarin u aangeeft waarom u ontevreden bent over de handelwijze van een organisatie of over de manier waarop u te woord bent gestaan. Uw klacht kan gaan over de verleende zorg door de zorginstelling. Maar u kunt ook een klacht hebben over het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Centraal Administratiekantoor (CAK) of het zorgkantoor. Hieronder leest u wat u moet doen als u een klacht heeft over een van deze organisaties. Meer informatie is te vinden in de folder 'Klachten en bezwaren'. 

De SVB betaalt de zorgverleners uit. Wanneer u niet tevreden bent over de bejegening of handelwijze van de SVB, dan kunt u per brief, of via de website van de SVB, een klacht indienen bij de SVB. Meer informatie over het indienen van klachten kunt u opvragen bij het servicecentrum.

Als u niet tevreden bent over de verleende zorg, dan kunt u dit het beste eerst met uw zorginstelling bespreken. Het is belangrijk dat zij weten dat u niet tevreden bent. De zorginstelling probeert in overleg met u tot een oplossing te komen. Sommige instellingen hebben een klachtenfunctionaris die hierbij kan bemiddelen. Komt u er op deze manier niet uit, dan kunt u in het klachtenreglement van uw zorginstelling nagaan welke vervolgstappen u kunt zetten. U kunt dit reglement bij uw zorginstelling opvragen.

Uw klacht over de verleende zorg kunt u ook via een brief of e-mail melden bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor volgt de afhandeling van de klacht door de instelling actief. Wanneer u dit wenst, kan het zorgkantoor hierbij bemiddelen.

De brief kunt u sturen naar:
Zorgkantoor DSW
T.a.v. de directie
Postbus 366
3100 AJ Schiedam

Uw klacht via een e-mail melden bij het zorgkantoor kan via zorgkantoor@dsw.nl

Voor de meeste Wlz-zorg moet u, als u ouder bent dan 18 jaar, een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het berekenen en innen van deze bijdrage. Wanneer u niet tevreden bent over de bejegening of handelwijze van het CAK, dan kunt u – per brief of via het klachtenformulier op de website – een klacht indienen bij het CAK. In het klachtenreglement op de website van het CAK kunt u meer informatie vinden over het indienen van klachten.

Of iemand in aanmerking komt voor Wlz-zorg wordt beoordeeld door het CIZ. Wanneer u een klacht wilt indienen omdat u niet tevreden bent over de bejegening of handelwijze van het CIZ, dan kunt u – per brief of via het klachtenformulier op de website – een klacht indienen bij het CIZ. In het klachtenreglement op de website van het CIZ kunt u meer informatie vinden over het indienen van klachten.

Wanneer u niet tevreden bent over de bejegening of handelwijze van het zorgkantoor, dan kunt u hierover een klacht indienen. Daarmee helpt u het zorgkantoor om de dienstverlening te verbeteren. U kunt uw klacht indienen per brief of per e-mail gericht aan het zorgkantoor. Hierin vermeldt u:

 • Uw naam en adres 
 • De datum waarop u uw klacht indient 
 • Een omschrijving van uw klacht 
 • Wat u wilt dat het zorgkantoor doet 
 • Uw handtekening (indien u de klacht per brief of klachtenformulier indient) 

De brief kunt u sturen naar:
Zorgkantoor DSW
T.a.v. de directie
Postbus 366
3100 AJ Schiedam

Uw klacht via een e-mail melden bij het zorgkantoor kan via zorgkantoor@dsw.nl

Indien iemand u gemachtigd heeft een klacht voor hem/haar in te dienen, vragen wij u een machtiging, ondertekend door desbetreffende persoon, mee te sturen met uw e-mail of brief.

De Nationale ombudsman biedt burgers aanvullende rechtsbescherming tegen gedragingen van de overheid. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht door het CIZ, de SVB, het CAK of het zorgkantoor, dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht voor te leggen aan de Nationale ombudsman. Dit kunt u doen tot uiterlijk één jaar na de formele afhandeling van uw klacht.

Bezwaren

Een bezwaarschrift is een brief waarin u vermeldt waarom u het niet eens bent met een afgegeven besluit of beschikking door een organisatie. Op het gebied van Wlz-zorg kunt u bezwaar maken tegen een indicatiebesluit, de eigen bijdrage of een beslissing van het zorgkantoor. Hieronder leest u hoe u dit kunt doen. Meer informatie is te vinden in de folder 'Klachten en bezwaren'.

Voor de meeste Wlz-zorg moet u, als u ouder bent dan 18 jaar, een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het berekenen en innen van deze bijdrage. Wanneer u het niet eens bent met de hoogte van de eigen bijdrage, dan kunt u binnen 6 weken per brief bezwaar aantekenen bij het CAK tegen de beschikking of de factuur die u ontvangen heeft. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift kunt u opvragen bij het CAK.

 

  Het zorgkantoor is bevoegd tot het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld over het toekennen van een persoonsgebonden budget (pgb). De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat tegen de beslissingen van het zorgkantoor binnen zes weken schriftelijk bezwaar kan worden aangetekend. Als u het oneens bent met een beslissing van het zorgkantoor, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen. In dit bezwaarschrift vermeldt u: 

  • Uw naam en adres 
  • De datum waarop u bezwaar maakt 
  • Waartegen u bezwaar maakt 
  • Waarom u bezwaar maakt 
  • Wat u wilt dat het zorgkantoor doet 
  • Uw handtekening 

  U moet een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt als bijlage aan uw bezwaarschrift toevoegen. U dient uw bezwaarschrift in door dit (met de bijlage) te sturen naar Zorgkantoor DSW, ter attentie van de directie. Ook als u het bezwaarschrift per e-mail indient, dan moet het bezwaarschrift ondertekend zijn.

  De brief kunt u sturen naar:
  Zorgkantoor DSW
  T.a.v. de directie
  Postbus 366
  3100 AJ Schiedam

  Uw bezwaar via een e-mail melden bij het zorgkantoor kan via zorgkantoor@dsw.nl.

  Om in aanmerking te komen voor Wlz-zorg heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als u het niet eens bent met het indicatiebesluit, dan kunt u binnen zes weken per brief of een getekende brief per e-mail bezwaar aantekenen bij het CIZ. Het CIZ beoordeelt uw bezwaar en neemt hierover een beslissing (de zogenaamde beschikking). Als u het oneens bent met deze beschikking, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht. Meer informatie over het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift kunt u opvragen bij het CIZ.

  Naar boven