Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Privacy Statement Zorgkantoor DSW

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Wlz-uitvoerders, daaronder vallen ook de Zorgkantoren. Officieel ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) bij zogenaamde Wlz-uitvoerder maar in de praktijk heeft u te maken met regionale uitvoeringskantoren, de Zorgkantoren. Waar in het vervolg van dit Privacy statement wordt gesproken wordt over Zorgkantoor DSW wordt daarmee bedoeld de Wlz-uitvoerder waaronder ook het Zorgkantoor valt.

U bent automatisch verzekerd voor de zorg in de Wlz. Uw zorgverzekeraar zorgt dat u wordt aangemeld bij het juiste Zorgkantoor. Als u geen zorgverzekering heeft maar wel verzekerd bent voor de Wlz, moet u zelf zorgen voor inschrijving bij het Zorgkantoor van uw regio.

Zorgkantoor DSW gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wil u in dit statement uitleg geven over het gebruik van uw persoonsgegevens. Omdat de Zorgkantoren het belangrijk vinden dat zij de wettelijke regels op de juiste wijze nakomen, hebben zij hierover gezamenlijke gedragsregels opgenomen in de Gedragscode verwerking persoonsgegevens zorgverzekeraars. Eén van de wettelijke privacyregels is de verplichting om transparant te zijn over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens van klanten. Zorgkantoor DSW doet dit in de vorm van dit privacy statement.

In dit privacy statement worden de volgende vragen beantwoord:

  1. Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?
  2. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
  3. Wat zijn uw rechten?
  4. Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?
  5. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
  6. Hoe kunt u in contact treden met het Zorgkantoor?

1. Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Om uitvoering te kunnen geven aan de Wlz, zijn persoonsgegevens noodzakelijk. Specifiek om u te kunnen identificeren neemt Zorgkantoor DSW uw Burgerservicenummer op in zijn administratie, dit is wettelijk verplicht.

Zorgkantoor DSW gebruikt uw persoonsgegevens voor uitvoering van de Wlz. Onder uitvoering van de Wlz vallen verschillende handelingen: bepalen of u verzekerd bent voor de Wlz, het opnemen van de door het CIZ afgegeven indicatie in de administratie, bepalen of u recht heeft op een pgb, betalen aan de zorgaanbieder (al dan niet via een pgb) of aan u, de beoordeling of zorg op verantwoorde wijze kan worden verleend zonder dat de verzekerde verblijft in een instelling of met een persoonsgebonden budget, uitvoeren van controles, bestrijden van fraude, verhalen van schade op derde partijen, onderzoek onder verzekerden naar de kwaliteit van zorg, verbeteren van dienstverlening, behandelen van bezwaren en het analyseren van (persoons)gegevens voor risicobeheersing (waaronder beheersing van zorguitgaven) en de inkoop van zorg.

Zorgkantoor DSW kan ervoor kiezen om werkzaamheden uit te besteden. Zorgkantoor DSW blijft wel altijd verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Zorgkantoor DSW spant zich voor haar verzekerden en de zorgverleners in om de Wet Langdurige Zorg zo goed mogelijk uit te voeren. Daarom is het noodzakelijk dat (persoons)gegevens worden opgeslagen, waaronder ook medische gegevens die volgen uit de aanvragen en declaraties die Zorgkantoor DSW ontvangt. Zorgkantoor DSW gaat hier uiteraard zeer voorzichtig mee om. Tegelijk heeft Zorgkantoor DSW als taak de veiligheid en integriteit van de dienstverlening en de sector te beschermen. Wanneer er een risico is in de veiligheid en/of integriteit, kan de afdeling Bijzonder Onderzoek van Zorgkantoor DSW besluiten om deze (persoons)gegevens van een verzekerde of zorgverlener op te nemen in het incidentenregister, een registratiesysteem van de afdeling Bijzonder Onderzoek. Vervolgens wordt door een onderzoek en/of door plaatsing in het intern verwijzingsregister (IVR) bepaald of de veiligheid en/of integriteit in gevaar is. Plaatsing in het IVR houdt in dat de binnenkomende declaraties van deze verzekerden of zorgverlener verscherpt worden gecontroleerd. Wanneer na het onderzoek blijkt dat de veiligheid/integriteit niet in gevaar is, worden deze gegevens na (termijn) verwijderd. Wanneer de veiligheid en/of integriteit wel in gevaar is, kunnen mogelijk de (persoons)gegevens van de verzekerde of zorgverlener worden opgenomen in het extern verwijzingsregister (EVR), waarmee ook andere financiële instellingen kunnen worden gewaarschuwd. Opname in het extern verwijzingsregister wordt altijd schriftelijk meegedeeld aan degene(n) die het betreft.

Uitwisseling met derden

Voor het uitvoeren van de Wlz is het noodzakelijk dat Zorgkantoor DSW gegevens ontvangt en/of uitwisselt met anderen. Ze worden nooit verkocht aan derden. Hieronder staan voorbeelden van het uitwisselen met derden:

 • Zorgaanbieders: zorgaanbieders declareren de kosten van zorg bij Zorgkantoor DSW;
 • CIZ: het CIZ neemt het indicatiebesluit op grond waarvan u recht heeft op zorg die is opgenomen in de Wlz, het CIZ stuurt dit indicatiebesluit naar Zorgkantoor DSW;
 • CAK: Zorgkantoor DSW stuurt aan het CAK de gegevens die het nodig heeft voor het vaststellen en innen van eigen bijdragen;
 • Zorgverzekeraar: om te voorkomen dat zorg zowel op grond van de Wlz als de basisverzekering wordt betaald, en voor de onderlinge afstemming van de op grond van de zorgverzekering en de Wlz verzekerde zorg;
 • SVB: de SVB ontvangt gegevens van Zorgkantoor DSW voor de verzekerdenadministratie bedoeld in artikel 35 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de betalingen ten laste van het persoonsgebonden budget en het daarmee verbonden budgetbeheer;
 • Zorginstituut: om te voorkomen dat zorg zowel op grond van de Wlz als de basisverzekering wordt betaald en om rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz en een eenduidige uitleg van de aard, inhoud en omvang van het verzekerde pakket te bevorderen;
 • Het zorgkantoor: bij verhuizing van de verzekerde en voor bovenregionale zorgconsumptie (zorg buiten de regio van het zorgkantoor);
 • Toezichthouders: Zorgkantoor DSW wisselt persoonsgegevens uit met toezichthouders (bijvoorbeeld Nederlandse Zorgautoriteit of de Autoriteit Persoonsgegevens) als dit nodig is in het kader van de toezichthoudende taak. Dit is wettelijk verplicht;
 • Universitaire ziekenhuizen: Zorgkantoor DSW krijgt regelmatig verzoeken van bijvoorbeeld universitaire ziekenhuizen om persoonsgegevens (over gezondheid) te mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Deze gegevens worden alleen verstrekt voor zover niet volstaan kan worden met anonieme gegevens, het onderzoek in het algemeen belang is, en toestemming vragen niet mogelijk was;
 • Vecozo: stelt bijvoorbeeld zorgverleners in staat om declaraties bij de juiste zorgverzekeraar digitaal aan te leveren. Dit doet Vecozo met de COV (controle op verzekeringsgegevens) dienst. COV geeft informatie aan zorgverleners over bij wie een verzekerde verzekerd is en met welk zorgverzekeringspakket (basis en aanvullend). De informatie mag alleen worden opgevraagd voor het correct declareren van zorgkosten;
 • Vektis: ondersteunt zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en overheidspartijen bij het verbeteren van de zorg en het toegankelijk en betaalbaar houden van goede zorg in Nederland;
 • Extern Verwijzingsregister: In het Extern Verwijzingsregister worden de persoonsgegevens opgenomen van personen waarvan in voldoende mate vaststaat dat zijn gedragingen een bedreiging (kunnen) vormen voor de financiële belangen van (medewerkers van) het zorgkantoor of zijn verzekerden. Het Extern Verwijzingsregister kan worden ingezien door de deelnemers aan het Protocol Incidenten waarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

Gegevens over uw gezondheid

Zorgkantoor DSW ontvangt gegevens over uw gezondheid van zorgaanbieders en het CIZ. Gegevens over uw gezondheid zijn gegevens waar wij extra zorgvuldig mee omgaan. Wij gebruiken deze gegevens om te bepalen of u recht heeft op (de vergoeding van) zorg en de beoordeling of zorg op verantwoorde wijze kan worden verleend zonder dat de verzekerde verblijft in een instelling of met een persoonsgebonden budget. Voor zover dat nodig is, worden gegevens over de gezondheid ook gebruikt voor controle, het doen van fraudeonderzoek, verhaal op een derde en analyses voor zorginkoop en risicobeheersing.

De medisch adviseur van Zorgkantoor DSW is een in het register inzake Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) ingeschreven: arts, tandarts, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of apotheker. De medisch adviseur heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Het gebruik van gezondheidsgegevens valt onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur(s). Iedere medewerker die gezondheidsgegevens gebruikt, valt onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur, behalve voor wat betreft handelingen met een puur administratief karakter zoals het verwerken van declaraties van zorgaanbieders en het doorzenden en digitaliseren van post. De groep van medewerkers onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur, heet de ‘functionele eenheid’. De medewerkers in de functionele eenheid hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur. Ook ontvangen deze medewerkers periodiek een verplichte training ten aanzien van de omgang met deze gezondheidsgegevens.

Geautomatiseerde verwerking machtigingsaanvraag of declaratie

Machtigingsaanvraag: Uw machtigingsaanvraag doorloopt een zorgvuldig proces, waarbij toetsingscriteria gebaseerd op de Wlz worden toegepast op uw aanvraag. Het toepassen van deze criteria kan geautomatiseerd plaatsvinden. U krijgt altijd een bericht waarin de aanvraag wordt toe/of afgewezen. Daarin staat beschreven hoe u een bezwaar kunt indienen als u dat wilt.

Declaraties: Declaraties worden meestal geautomatiseerd afgehandeld, waarbij toetsingscriteria gebaseerd op de Wlz worden toegepast op uw declaratie. U hebt altijd het recht om een vraag te stellen of een klacht in te dienen naar aanleiding van de afhandeling van uw declaratie. 

2. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Zorgkantoor DSW bewaart uw persoonsgegevens zolang hij deze nodig heeft voor het doel waarvoor uw gegevens in eerste instantie zijn gekregen. Dit betekent dat de meeste gegevens tot 7 jaar na overlijden of 7 jaar na einddatum van het indicatiebesluit, met een aantal uitzonderingen:

Onderzoek medische gegevens

Hebben wij een onderzoek uitgevoerd, waarbij uw medische gegevens zijn gebruikt of zijn uw medische gegevens nodig voor toekomstig onderzoek? Dan bewaren wij deze zolang dat nodig is om het onderzoek uit te voeren en af te ronden, en daarna om onze rechten veilig te stellen. Bijvoorbeeld om declaraties terug te vorderen als zorg is gedeclareerd die niet verleend is. Een ander voorbeeld is het doen van longitudinaal onderzoek waarbij een ontwikkeling over een lange periode in kaart wordt gebracht.

Fraude

Als wij uw gegevens hebben gebruikt in een fraudeonderzoek, bewaren wij deze gegevens 8 jaar nadat het onderzoek is gesloten.

Opnemen telefoongesprekken voor trainingsdoelen

Wij kunnen uw telefoongesprekken met ons opnemen. Dat doen wij om onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens bewaren wij 13 maanden.

Bezwaren

Als wij uw gegevens hebben gebruikt in het kader van bezwaren bewaren wij deze gegevens 2 jaar nadat de procedure is afgerond.

3. Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, bezwaar en op het intrekken van uw toestemming. Hieronder kunt u lezen wat deze rechten inhouden.

Inzage

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die Zorgkantoor DSW van u heeft en informatie waarvoor het die persoonsgegevens gebruikt. Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt inzien. Wij verstrekken de gevraagde informatie in principe kosteloos. Indien uw verzoek buitensporig of ongegrond is, dan wordt er een redelijke vergoeding door ons in rekening gebracht of kan uw verzoek worden geweigerd.

Rectificatie

U heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft er recht op dat onvolledige persoonsgegevens volledig worden gemaakt, bijvoorbeeld door het verstrekken van een aanvullende verklaring. De persoonsgegevens die wij gebruiken komen deels uit de Basisregistratie Personen van de Rijksoverheid (BRP). U kunt uw persoonsgegevens wijzigen bij uw gemeente en dan worden deze gegevens ook in ons systeem aangepast.

Mocht u van mening zijn dat wij toch de aangewezen partij zijn om uw gegevens aan te passen, vermeld dan in uw verzoek welke gegevens gecorrigeerd moeten worden en waarom.

Gegevenswissing

Zorgkantoor DSW wist uw gegevens proactief als de bewaartermijn verstreken is. Een verzoek tot het verwijderen van uw gegevens is dus eigenlijk niet nodig. U kunt als u twijfelt wel vragen uw persoonsgegevens te wissen als volgens u één van de volgende gevallen van toepassing is:

 • Zorgkantoor DSW heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
 • uw gegevens worden gebruikt op grond van uw toestemming, maar u trekt deze toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor verwerking;
 • u maakt bezwaar zoals hierna omschreven, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
 • Zorgkantoor DSW heeft geen wettelijke gronden om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Zorgkantoor DSW was op grond van de wet verplicht uw gegevens te wissen.

Vermeld in uw verzoek welke gegevens u wilt laten wissen en waarom u vindt dat Zorgkantoor DSW dit moet doen. Wanneer uw verzoek betrekking heeft op uw verzekering is het wissen van gegevens vaak niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat Zorgkantoor DSW deze gegevens nog wel nodig heeft, met inachtneming van de geldende bewaartermijnen (zie onderdeel 2).

Beperking

U heeft er recht op dat het gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt:

 • gedurende de periode die Zorgkantoor DSW in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • als Zorgkantoor DSW uw persoonsgegevens niet had mogen gebruiken, maar u wilt niet dat die gegevens worden gewist en alleen worden beperkt;
 • in de periode dat u tegen het gebruik van uw persoonsgegevens bezwaar heeft gemaakt maar van Zorgkantoor DSW nog geen antwoord heeft gekregen;

Als het gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt, heeft Zorgkantoor DSW uw toestemming nodig om toch nog gebruik van die gegevens te mogen maken. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. U persoonsgegevens mogen toch worden gebruikt:

 • voor de uitvoering van de Wlz, omdat u verzekerd moet blijven en zodat uw zorgkosten kunnen worden betaald;
 • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • ter bescherming van de rechten van een ander persoon of een rechtspersoon; of
 • om redenen van groot algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, zoals volksgezondheid.

Vermeld in uw verzoek waarom Zorgkantoor DSW het gebruik van uw persoonsgegevens moet beperken. Of voeg het verzoek tot beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens toe aan een verzoek tot rectificatie of een bezwaar.

Als u samen met het beroep op rectificatie of uw bezwaar ook een beroep op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens heeft gedaan, worden uw persoonsgegevens in deze termijn minder gebruikt.

Bezwaar

Als uw gegevens worden gebruikt – maar niet voor de uitvoering van de Wlz - mag u daartegen bezwaar maken, als u daarvoor persoonlijke redenen heeft. Vermeld in uw bezwaar om welke gegevens het gaat en wat de reden van uw bezwaar is.

Toestemming

Als Zorgkantoor DSW alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens heeft gebruikt, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

Vermeld bij uw verzoek voor de verwerking van welke persoonsgegevens u uw toestemming wilt intrekken.

4. Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die hierboven genoemd worden, kunt u daarvoor een verzoek indienen bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Zorgkantoor DSW. Dit kunt u bijvoorbeeld per brief of elektronisch doen. We vertellen u dan binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als uw verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als Zorgkantoor DSW de termijn wil verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of iedere andere Europese toezichthoudende autoriteit). U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

5. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Zorgkantoor DSW past in het hele bedrijf beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen betreffen: de organisatie, het personeel, processen, techniek, en fysieke beveiliging , en zijn vastgelegd in het beveiligingsbeleid van Zorgkantoor DSW.

De ontwikkelingen binnen de wereld van informatiebeveiliging gaan snel. De invulling van de maatregelen is afgeleid van de internationale ISO27002 norm. Periodiek wordt door ons gecontroleerd of onze maatregelen nog adequaat zijn. Dit gebeurt door middel van het uitvoeren van risicoanalyses, interne controleplannen en door onafhankelijke audits. Daarnaast staat Zorgkantoor DSW onder direct toezicht van verschillende toezichthouders en de externe accountant, waarbij onder meer wordt toegezien op de werking van interne beheersing van informatiebeveiliging. Als Zorgkantoor DSW gebruik maakt van derde partijen bij de verwerking van persoonsgegevens dan controleert Zorgkantoor DSW dat die derde partij, afhankelijk van het soort persoonsgegevens, beschikt over voldoende beveiliging en sluiten we een verwerkingsovereenkomst af.

6. Hoe kunt u in contact treden met uw zorgkantoor?

Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kunt zich wenden tot:

Zorgkantoor DSW
Postbus 366
3100 AJ SCHIEDAM
010-24 22 733

Functionaris gegevensbescherming:

Stuur een e-mail via ons contactformulier t.a.v. van de Functionaris gegevensbescherming.

Heeft u een klacht:
Lees meer informatie over de klachtenprocedure de pagina over klachten en bezwaren.

Autoriteit persoonsgegevens

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie vindt u altijd hier. De datum van de laatste wijziging vindt u onderaan dit statement.

Schiedam,  13 augustus 2021

Naar boven