Pgb aanvragen

Wanneer u een Wlz-indicatie heeft gekregen, dan kunt u kiezen tussen zorg in natura (ZIN) of een pgb. Kiest u voor een pgb en voldoet u aan de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, dan ontvangt u een aanvraagformulier pgb. Na ontvangst van het aanvraagformulier beoordelen wij uw aanvraag. Bij een positieve beoordeling nodigt het zorgkantoor u uit voor een Bewustekeuze-gesprek op kantoor. Onze medewerkers bespreken met u de werkwijze van het pgb en gaan na of het pgb voor u een geschikte keuze is. Wij hanteren hierbij een vastgesteld beleid.

Budgetplan

Met het budgetplan laat u zien dat u al hebt nagedacht over de manier waarop u het budget wilt gaan besteden. Ook dwingt u uzelf om alvast na te denken over de besteding van het budget dat u aanvraagt. Het budgetplan is dus ook een hulpmiddel voor uzelf.

Gewaarborgde hulp

Het pgb brengt verplichtingen met zich mee. Het zorgkantoor bekijkt of u aan die verplichtingen kunt voldoen. Het zorgkantoor kan besluiten dat u alleen een pgb krijgt als er iemand is die u ondersteunt. Dat wordt dan ‘gewaarborgde hulp’ genoemd. Als u een indicatie heeft voor het zorgprofiel VV 4 – 7 of VG 4 – 8 is het zelfs verplicht dat u een gewaarborgde hulp heeft. Deze ondersteuner kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar het kan ook iemand anders zijn. Als u een gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger hebt dan zal het zorgkantoor dit registreren. Als u niet meer wordt ondersteund of als iemand anders u gaat ondersteunen dan moet u dat melden aan het zorgkantoor.

Bewustekeuze-gesprek

Bij een positieve beoordeling van uw aanvraag nodigt het zorgkantoor u uit voor een Bewustekeuze-gesprek op het zorgkantoor. Onze medewerkers bespreken met u de werkwijze van het pgb en gaan na of een pgb voor u een geschikte keuze is. Wij hanteren hierbij een vastgesteld beleid. Binnen 14 dagen na het gesprek hoort u of u in aanmerking komt voor een pgb. Als blijkt dat het pgb voor u een bewuste en geschikte keuze is wordt het pgb toegekend en ontvangt u een toekenningsbeschikking pgb. In deze beschikking staat welk budget u krijgt en voor welke periode dit budget geldt.

Pgb en schulden

Als u failliet bent verklaard, als er sprake is van schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of als u geen vast woonadres heeft wordt uw aanvraag voor een pgb afgekeurd. Het zorgkantoor controleert dit bij de behandeling van uw aanvraag.

Eigen bijdrage

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u vanaf de ingangsdatum van het pgb een eigen bijdrage. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u iedere maand een factuur. Op de website van het CAK vindt u hier meer informatie over.