Overgang naar de Wlz

Als u op langdurige zorg bent aangewezen kan dit, afhankelijk van welk type zorg u nodig heeft, onder verschillende wetten vallen. Naast zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan het ook zijn dat u zorg ontvangt vanuit andere wetten. Dit noemen we ook wel domeinen.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zvw wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars, waaronder DSW. Onder andere deze zorg valt onder de Zvw:

  • Verpleging en verzorging, ook wel wijkverpleging genoemd;
  • Eerstelijns verblijf;
  • Geriatrische revalidatiezorg.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u ondersteuning krijgen die niet medisch van aard is. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Zij moeten ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en aan de maatschappij kunt blijven deelnemen. Dit doen zij door ondersteuning te bieden wanneer u niet meer op eigen kracht of met hulp vanuit uw omgeving zelfredzaam kunt zijn. Het gaat dan onder meer om:

  • Begeleiding en dagbesteding;
  • Huishoudelijke hulp;
  • Een noodzakelijke aanpassing van de woning;
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
  • Een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een langdurige psychische stoornis.

Jeugdwet

Ook de Jeugdwet valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De Jeugdwet regelt hulp en ondersteuning bij opgroeiproblemen en opvoedproblemen voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening en hun ouders. U kunt op de website van uw eigen gemeente meer informatie vinden over de Wmo en de Jeugdwet.

Vanuit een ander domein naar de Wlz

Als u voorheen zorg heeft ontvangen vanuit één (of meerdere) van de bovengenoemde domeinen en nu zorg vanuit de Wlz ontvangt kunnen er een aantal zaken anders zijn.

Eigen bijdrage

Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg betaalt iedereen van 18 jaar of ouder een eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor Wlz-zorg wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer hierover leest u op de pagina Eigen bijdrage.

Wlz voorliggend

Wanneer u een Wlz-indicatie heeft ontvangen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) komt de zorg uit de andere domeinen te vervallen. Zorg vanuit de Wlz is altijd voorliggend. Het is van belang dat u zelf bij de gemeente of bij uw zorgverzekeraar doorgeeft dat u een Wlz-indicatie heeft ontvangen.