Zorgkantoor DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

  • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
  • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Samenwerking met gemeenten

Het zorgkantoor is als uitvoeringsorganisatie van de Wet Langdurige Zorg verantwoordelijk voor de contractering en toewijzing van langdurige verblijfszorg ten behoeve van cliënten met een indicatie voor opname in een intramurale voorziening. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor gezondheidsbevordering, collectieve preventie en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat hierbij om zorg en ondersteuning aan chronisch zieken en ouderen, vroeg gehandicapten en mensen met een langdurige psychische stoornis. Daarnaast zijn gemeenten via de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle zorg en ondersteuning aan jeugdigen, waaronder cliënten met een licht verstandelijke beperking en kinderen met psychische of psychiatrische problematiek.

Voor meer informatie over de decentralisaties naar gemeenten kunt u terecht op onderstaande websites:

Gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor zijn samen verantwoordelijk voor de ondersteuning en zorg aan kwetsbare burgers. Een goede samenwerking is daarom nodig om de burger tijdig passende hulp van goede kwaliteit te bieden. Zorgkantoor DSW / DSW Zorgverzekeraar en de regiogemeenten hebben hiervoor een meerjarenagenda opgesteld als uitwerking van het in de regio Nieuwe Waterweg Noord (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) gesloten convenant en de in de regio H4 (Westland, Delft, Midden-Delfland en Rijswijk) ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

Thema’s samenwerking

Het zorgkantoor en de gemeenten waarmee een overeenkomst is gesloten werken samen in de ketens voor Kwetsbare Ouderen, Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugd. Binnen deze ketens (‘klantreizen’) zijn de belangrijkste aandachtspunten preventie, triage en toeleiding en langer zelfstandig thuis wonen. Ook wordt meer specifiek stil gestaan bij dementie en personen met verward gedrag. Zo hebben de H4-gemeenten en DSW op 1 februari 2018 als eerste in Nederland van de organisatie Samen Dementievriendelijk het vignet ‘Dementievriendelijke regio’ ontvangen.

Bij het langer thuis wonen spelen onderwerpen als mantelzorgondersteuning, respijtzorg, voldoende geschikte woningen, zorginfrastructuur,  intramurale (crisis)capaciteit en doorstroomproblemen een prominente rol. Met (cliënten)raden, wijkteams en zorgaanbieders – waaronder ook huisartsen en wijkverpleegkundigen – wordt veelvuldig afgestemd om een betrouwbaar beeld te krijgen van voorkomende knelpunten en gezamenlijk tot oplossingen te komen. Het zorgkantoor wordt daarin bijgestaan door de Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL).

Binnen de genoemde thema’s is het gezamenlijk optrekken rondom informatievoorziening en bewustwording – (chrono)logisch voor de burger, al naar gelang de behoefte – eveneens nodig. Voor burgers moet duidelijk zijn waar zij terecht kunnen met hun vragen. Daarin krijgt ook de positie van de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) aandacht, naast de activiteiten rondom het meer zichtbaar maken van het Zorgkantoor.

Naar boven