Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Het starten van een wooninitiatief

Bij het opzetten van een wooninitiatief komt veel kijken. Om u meer inzicht te geven in het proces met het zorgkantoor is deze pagina opgesteld. Er wordt ingegaan op de financieringsvormen voor een wooninitiatief, het verschil tussen de financieringsvormen en de procedure met het zorgkantoor in aanloop naar de opening van het wooninitiatief.

Leveringsvormen

Als u een wooninitiatief wilt starten is het belangrijk dat u vroeg begint met de oriëntatiefase. In deze fase kijkt u ook naar de financieringsmogelijkheden. Voor de financiering van zorg in een wooninitiatief zijn er twee mogelijkheden vanuit de Wet langdurige zorg: VPT via Zorg in natura of een persoonsgebonden budget. Hieronder worden de leveringsvormen kort uitgelegd.

Volledig pakket thuis (VPT)

VPT is zorg verleend door een door ons gecontracteerde zorgaanbieder. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de totale zorg aan de cliënt, met uitzondering van dagbesteding. Onder de totale zorg van de cliënt wordt in ieder geval verpleging, persoonlijke verzorging, behandeling en begeleiding verstaan. Ook het verstrekken van eten en drinken en de schoonmaak van de woonruimte is in het VPT inbegrepen. Het VPT kan alleen geleverd worden door een gecontracteerde zorgaanbieder die een overeenkomst met ons zorgkantoor heeft. Wij regelen en betalen de zorg. Het is wel mogelijk om dagbesteding via pgb te laten lopen naast het VPT.

Persoonsgebonden budget (pgb)

De cliënt kan ook zelf zijn zorg regelen en inkopen via een pgb. De cliënt maakt zelf afspraken over de soort en hoeveelheid zorg en tegen welk tarief deze zorg geleverd wordt. Met een pgb heeft de cliënt zelf de regie.

Verschil VPT en pgb

Het verschil tussen de diensten inbegrepen bij VPT en pgb wordt in onderstaande tabel weergegeven. Het grootste verschil is dat eten en drinken inbegrepen is bij VPT en niet bij pgb. Daarnaast is VPT een integraal pakket dat inclusief behandeling geleverd kan worden. Behandeling kan niet geleverd worden vanuit een pgb.

Het verschil tussen de diensten inbegrepen bij VPT en pgb 
VPT pgb (Wlz)
Verpleging Dienst inbegrepen Dienst inbegrepen
Persoonlijke verzorging Dienst inbegrepen Dienst inbegrepen
Begeleiding (individueel en/of dagbesteding) Dienst inbegrepen Dienst inbegrepen
Behandeling Dienst inbegrepen Dienst niet inbegrepen
Vervoer naar behandeling en/of begeleiding Dienst inbegrepen Dienst inbegrepen
Verstrekken van eten en drinken Dienst inbegrepen Dienst niet inbegrepen
Schoonhouden van de woonruimte Dienst inbegrepen Dienst inbegrepen
Logeeropvang Dienst inbegrepen Dienst inbegrepen
Digitale zorg voor zorg op afstand en toezicht op afstand Dienst inbegrepen Dienst inbegrepen
Woningaanpassingen * vanuit de Wmo * vanuit de Wmo
Gebruikelijke voorzieningen (was-, energie-, telefoonkosten e.d.) Dienst niet inbegrepen Dienst niet inbegrepen
Geneeskundige zorg van algemeen medische aard, psychiatrische zorg,
farmaceutische zorg, hulpmiddelen, tandheelkundige zorg en specifieke kleding
*wel vanuit Zvw *wel vanuit Zvw
Huisarts blijft hoofdbehandelaar Dienst inbegrepen Dienst inbegrepen
Laatste zorg na overlijden (afleggen, opbaren, etc.) Dienst niet inbegrepen Dienst niet inbegrepen
Eigen bijdrage cliënt in 2024 Min: € 200,40 p/m
Max: € 1052,20 p/m
Min: € 28,60 p/m
Max: € 880,40 p/m 

Geen onderdeel van VPT en pgb

Onderstaande is geen onderdeel van VPT en pgb

  • Huur van de woning;
  • De woonlasten zoals gas, water, licht, internet etc.;
  • Woningaanpassingen (neem hiervoor contact op met de gemeente);
  • Huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg en tandheelkundige zorg (verloopt via de zorgverzekeraar);
  • Geestelijke verzorging;
  • De laatste zorg na overlijden (opbaren ed.) valt onder de verantwoordelijkheid van de nabestaanden.

Minimale eisen

De minimale eisen gesteld aan een wooninitiatief vanuit het Zorgkantoor voor VPT en pgb is weergegeven in onderstaande tabel.

De minimale eisen voor een VPT en pgb wooninitiatief
VPT pgb
Inschrijving kvk Vereist Vereist
Wtza-toelating Vereist Vereist
Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) Vereist Vereist
Statuten van de inschrijvende zorgaanbieder Vereist Vereist
Verzekering voor bedrijfs- en bedroepsaansprakelijkheid Vereist Vereist
AGB-code Vereist Vereist
Vragenlijst toetreding nieuwe zorgaanbieders IGJ Vereist Vereist
Kwaliteitskader van de sector/werkend landelijk erkend kwalitietssysteem met externe toetsing Vereist Vereist
Aanwezigheid, tenaamstelling en samenstelling cliëntenraad Vereist Vereist
Voldoen aan vigerende Governancecode zorg Vereist Vereist
Gedegen bedrijfsadministratie
- Voor VPT dient u gebruik te maken van iWlz berichtenverkeer.
- Bij pgb wordt gebruik gemaakt van het pgb-portaal.
Vereist Vereist
Privacybeleid Vereist Vereist
Klachtenregeling Vereist Vereist
Gegevens onderneming Vereist Vereist
Ondernemingsplan Vereist Vereist

Eigen bijdrage

Voor Wlz-zorg betaalt de cliënt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Er kan een proefberekening gemaakt worden op de website van het CAK. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Eigen bijdrage bij VPT ligt iets hoger, echter aanspraak is door eten en drinken ook iets ruimer.

Stappenplan

Indien u kiest voor VPT of overstapt van pgb naar VPT zullen wij u begeleiden en faciliteren in het proces. Daarnaast bent u bij VPT niet afhankelijk van de cliënt. Na toewijzing vanuit het zorgkantoor hoeft u niks te regelen voor nieuwe cliënten.

Gaat u een wooninitiatief starten? In ons stappenplan leggen we uit hoe we u daarin kunnen begeleiden.

U kunt dezelfde informatie ook teruglezen in het pdf-bestand 'Starten van een wooninitiatief'. 

Naar boven