Zorg in natura thuis

Volledig pakket thuis (vpt)

Vpt staat voor ‘volledig pakket thuis’ en is een van de leveringsvormen van zorg binnen de Wlz. Met het vpt kunnen cliënten met een indicatie voor verblijf, een zorgprofiel (ZP), thuis dezelfde zorg ontvangen als in een instelling. Het vpt stimuleert het scheiden tussen wonen en zorg, doordat de cliënt zelf de woonkosten betaalt. 

Wat houdt het vpt in?

Het vpt bestaat uit het geïndiceerde zorgprofiel met bijbehorende leveringsvoorwaarden. Dit betekent dat de instelling kan borgen dat zij voldoet aan de leveringsvoorwaarden en een toelating heeft voor verblijf. Cliënten met een vpt zijn de lage eigen bijdrage verschuldigd.

Bij het vpt horen ook (nacht)toezicht en bescherming, maaltijden verstrekken, huishoudelijke verzorging en recreatieve activiteiten. Ook alarmopvolging maakt onderdeel van het vpt. De cliënt die vpt ontvangt, is wel zelf verantwoordelijk voor het alarm (de apparatuur). Dit wordt gefinancierd uit de zorgverzekeringswet (Zvw). Het is van belang dat de aanbieder de cliënt hierover informeert.

Wlz-behandeling kan ook onderdeel uitmaken van het vpt. Als de verzekerde is aangewezen op Wlz-behandeling, komt alleen dát deel van de medische zorg ten laste van de Wlz.

Indicatiecriteria die gelden voor het vpt

Om in aanmerking te komen voor het vpt dient de cliënt een voortdurende en blijvende behoefte te hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de buurt. Het CIZ stelt hier een indicatie voor.

De voorwaarden

Een vpt is niet af te dwingen; de cliënt moet het hierover eens worden met de aanbieder. De aanbieder is niet verplicht het vpt te leveren. Bovendien moet de aanbieder een overeenkomst hebben voor de levering van vpt met het zorgkantoor.

Om goede zorg te kunnen bieden, is het van belang dat de cliënt niet te ver van de voorziening of zorginstelling woont, bijvoorbeeld als de cliënt acute zorg of nachtzorg nodig heeft. Bovendien kan het ondoelmatig zijn lange reistijden te moeten afleggen om zorg te leveren.

Verhuizen van een instelling naar de eigen woonomgeving

Als een cliënt van intramuraal verblijf naar vpt gaat, dan dient de instelling het formulier ‘Terugkeer naar zelfstandig wonen’ in te vullen. Het CAK weet dan dat de cliënt in aanmerking komt voor de lage eigen bijdrage.

Modulair pakket thuis (mpt)

Het modulair pakket thuis is een leveringsvorm van zorg naast de vormen zorg in een instelling, vpt en pgb. Met het mpt kiezen cliënten ervoor bepaalde modules van het zorgprofiel (ZP) thuis te ontvangen. Cliënten die kiezen voor een mpt, kunnen ervoor kiezen het gehele mpt als zorg in natura (ZIN) te ontvangen, of kiezen voor een combinatie van zorg in natura (ZIN) en pgb. 

Wat houdt het mpt in?

Cliënten (of hun vertegenwoordiger) spreken op basis van het geïndiceerde zorgprofiel af welke zorg zij in natura thuis willen ontvangen. Deze zorg kan bestaan uit:

  • verpleging
  • persoonlijke verzorging
  • begeleiding, individueel of in groepsverband
  • Wlz-behandeling
  • vervoer naar behandeling en/of begeleiding
  • schoonmaken van de woonruimte
  • logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten

Indicatiecriteria die gelden voor het mpt

Voor het mpt gelden dezelfde indicatiecriteria als voor de andere leveringsvormen van Wlz: de cliënt moet een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Het CIZ stelt de indicaties hiervoor.

Inkoop van het mpt

Het zorgkantoor koopt het mpt net zo in als de overige extramurale zorg: in functies en klassen bij zowel intramurale als extramurale zorgaanbieders.

Declareren en verantwoorden

Aanbieders kunnen de prestaties declareren uit de beleidsregels extramurale zorg van de NZa. Dit betreft de NZa-beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018 (NZa-beleidsregel BR/REG-18141 of eventuele opvolgers daarvan). De verantwoording van het mpt vindt plaats op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde uren. Voor een eventueel pgb-gedeelte van het mpt geldt de reguliere pgb-werkwijze.

Toeslag

De toeslag voor meerzorg is in principe mogelijk in elk van de leveringsvormen. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de pagina over meerzorg.