Zorgkantoor DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren en fraude met uw account signaleren.
U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Zorg in natura thuis

Volledig pakket thuis (vpt)

Vpt staat voor ‘volledig pakket thuis’ en is een van de leveringsvormen van zorg binnen de Wlz. Met het vpt kunnen cliënten met een indicatie voor verblijf, een zorgprofiel (ZP), thuis dezelfde zorg ontvangen als in een instelling. Het vpt stimuleert het scheiden tussen wonen en zorg, doordat de cliënt zelf de woonkosten betaalt. 

Wat houdt het vpt in?

Het vpt bestaat uit het geïndiceerde zorgprofiel met bijbehorende leveringsvoorwaarden. Dit betekent dat de instelling kan borgen dat zij voldoet aan de leveringsvoorwaarden en een toelating heeft voor verblijf. Cliënten met een vpt zijn de lage eigen bijdrage verschuldigd.

Bij het vpt horen ook (nacht)toezicht en bescherming, maaltijden verstrekken, huishoudelijke verzorging en recreatieve activiteiten. Ook alarmopvolging maakt onderdeel van het vpt. De cliënt die vpt ontvangt, is wel zelf verantwoordelijk voor het alarm (de apparatuur). Dit wordt gefinancierd uit de zorgverzekeringswet (Zvw). Het is van belang dat de aanbieder de cliënt hierover informeert.

Wlz-behandeling kan ook onderdeel uitmaken van het vpt. Als de verzekerde is aangewezen op Wlz-behandeling, komt alleen dát deel van de medische zorg ten laste van de Wlz.

 • Gebruikelijke voorzieningen (waskosten, energiekosten, telefoonkosten e.d.) komen ten laste van de cliënt.
 • Voor de huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg is cliënt aangewezen op zijn zorgpolis (Zvw).
 • Voor eventuele woningaanpassingen moet de cliënt bij de gemeente een beroep doen op de Wmo.
 • Algemene voorzieningen uit de Wmo.
 • De laatste zorg na overlijden (afleggen, opbaren e.d.) van de cliënt komt niet voor rekening van de instelling, maar voor die van de nabestaanden.

Indicatiecriteria die gelden voor het vpt

Om in aanmerking te komen voor het vpt dient de cliënt een voortdurende en blijvende behoefte te hebben aan permanent toezicht en 24 uur per dag zorg in de buurt. Het CIZ stelt hier een indicatie voor.

Na de ontvangst van de indicatie van het CIZ bedenkt de cliënt hoe en waar de zorg het best ingezet kan worden. Deze wensen worden in een zorgplan opgeschreven. De cliënt kan hulp ontvangen bij het opstellen van het zorgplan van een zorgaanbieder. Ook het zorgkantoor kan de cliënt hierbij adviseren. Het is ook mogelijk dat de cliënt zich laat adviseren door een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Cliënten die kiezen voor een vpt, moeten een aanvraag indienen bij het zorgkantoor. Wij gaan na of de invulling van het vpt naar verwachting leidt tot verantwoorde en doelmatige zorg en dat de kostengrens niet zal worden overschreden.

Het advies van de zorgaanbieder nemen wij mee in de totale beoordeling. Zorgaanbieders kunnen ons negatief advies geven als zij van mening zijn dat een vpt niet verantwoord of ondoelmatig is.

Vervolgens sturen wij de vpt-beschikking dan wel het negatieve besluit aan de cliënt. Cliënten kunnen een bezwaarschrift indienen bij het zorgkantoor indien zij het niet eens zijn met het besluit en eventueel daartegen in (hoger) beroep gaan.

De voorwaarden

Een vpt is niet af te dwingen; de cliënt moet het hierover eens worden met de aanbieder. De aanbieder is niet verplicht het vpt te leveren. Bovendien moet de aanbieder een overeenkomst hebben voor de levering van vpt met het zorgkantoor.

Om goede zorg te kunnen bieden, is het van belang dat de cliënt niet te ver van de voorziening of zorginstelling woont, bijvoorbeeld als de cliënt acute zorg of nachtzorg nodig heeft. Bovendien kan het ondoelmatig zijn lange reistijden te moeten afleggen om zorg te leveren.

Verhuizen van een instelling naar de eigen woonomgeving

Als een cliënt van intramuraal verblijf naar vpt gaat, dan dient de instelling het formulier ‘Terugkeer naar zelfstandig wonen’ in te vullen. Het CAK weet dan dat de cliënt in aanmerking komt voor de lage eigen bijdrage.

Modulair pakket thuis (mpt)

Het modulair pakket thuis is een leveringsvorm van zorg naast de vormen zorg in een instelling, vpt en pgb. Met het mpt kiezen cliënten ervoor bepaalde modules van het zorgprofiel (ZP) thuis te ontvangen. Cliënten die kiezen voor een mpt, kunnen ervoor kiezen het gehele mpt als zorg in natura (ZIN) te ontvangen, of kiezen voor een combinatie van zorg in natura (ZIN) en pgb. 

Wat houdt het mpt in?

Cliënten (of hun vertegenwoordiger) spreken op basis van het geïndiceerde zorgprofiel af welke zorg zij in natura thuis willen ontvangen. Deze zorg kan bestaan uit:

 • verpleging
 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding, individueel of in groepsverband
 • Wlz-behandeling
 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding
 • schoonmaken van de woonruimte
 • logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten

Onder de verstrekking mpt vallen geen maaltijden. Ook bevat het mpt, net als het vpt en het pgb, geen ‘algemeen medische zorg’. Deze zorg wordt namelijk binnen de Wlz alleen geregeld wanneer mensen verblijven in een Wlz-instelling met een toelating voor behandeling. De financiering van de algemene medische zorg verloopt voor mensen met een mpt, vpt of pgb via de zorgverzekering.

Indicatiecriteria die gelden voor het mpt

Voor het mpt gelden dezelfde indicatiecriteria als voor de andere leveringsvormen van Wlz: de cliënt moet een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Het CIZ stelt de indicaties hiervoor.

Ja, dat kan, al dan niet in combinatie met een pgb. Het zorgkantoor voert een toetsing uit op de aanvraag. Als zorgkantoor kunnen wij het verzoek alleen weigeren als de zorg thuis niet op een verantwoorde en doelmatige wijze kan worden geleverd. Kiest de cliënt voor een combinatie van mpt en pgb, dan gaan we na of de combinatie van de voorgestelde invulling van het mpt en van het pgb zoals weergegeven in het budgetplan, voor beide delen verantwoord en doelmatig is.

Na de ontvangst van de indicatie van het CIZ bepaalt de cliënt hoe en waar de zorg het beste ingezet kan worden. Deze wensen komen in een zorgplan te staan. De cliënt kan van een zorgaanbieder hulp ontvangen bij het opstellen van het zorgplan. Ook het zorgkantoor kan de cliënt hierbij adviseren. Het is ook mogelijk dat de cliënt zich laat adviseren door een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Cliënten die kiezen voor een mpt, moeten een aanvraag indienen bij het zorgkantoor. Wij gaan na of de invulling van het mpt naar verwachting leidt tot verantwoorde en doelmatige zorg en dat de kostengrens niet zal worden overschreden.

Wij nemen het advies van de zorgaanbieder mee in de totale beoordeling. Zorgaanbieders kunnen ons negatief advies geven als zij van mening zijn dat een mpt niet verantwoord of ondoelmatig is. Vanaf medio juli is er een landelijk vastgesteld 'Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis'. De rekenmodule die gehanteerd wordt bij de aanvraag van een mpt vindt u hier.

Vervolgens sturen wij de mpt-beschikking dan wel het negatieve besluit aan de cliënt. Cliënten kunnen een bezwaarschrift bij ons indienen indien zij het niet eens zijn met het besluit en eventueel daartegen in (hoger) beroep gaan. In situaties waarbij de cliënt kiest voor een combinatie van mpt en pgb, geven wij twee beschikkingen af, één voor elk van de leveringsvormen.

Voor het mpt geldt de lage eigen bijdrage.

Inkoop van het mpt

Het zorgkantoor koopt het mpt net zo in als de overige extramurale zorg: in functies en klassen bij zowel intramurale als extramurale zorgaanbieders.

Declareren en verantwoorden

Aanbieders kunnen de prestaties declareren uit de beleidsregels extramurale zorg van de NZa. Dit betreft de NZa-beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2018 (NZa-beleidsregel BR/REG-18141 of eventuele opvolgers daarvan). De verantwoording van het mpt vindt plaats op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde uren. Voor een eventueel pgb-gedeelte van het mpt geldt de reguliere pgb-werkwijze.

Toeslag

De toeslag voor meerzorg is in principe mogelijk in elk van de leveringsvormen. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de pagina over meerzorg.

Er zijn twee verschillen:

 • Het mpt kan worden gecombineerd met een pgb, met een vpt kan dat niet.
 • Bij een vpt wordt het hele ZP door één zorgaanbieder geleverd bij de cliënt thuis. Bij een mpt kan de cliënt ervoor kiezen om functies door verschillende aanbieders te laten leveren.
Naar boven