Tandheelkunde

Declaraties mondzorg Wlz digitaal

Als onderdeel van de administratieve lastenverlichting in de Wlz hebben Zorgkantoren in samenwerking met de Mondzorg-branches (KNMT, ANT, ONT en NVM-mondhygiënisten) hard gewerkt om de papierstroom voor de mondzorg in de Wlz te digitaliseren per 1 juli 2017.

Het declaratieproces vindt rechtstreeks plaats tussen mondzorgprofessional en zorgkantoor. De mondzorgprofessional declareert via de MZ301, de declaratiestandaard die ook in de Zvw gebruikt wordt. Voor het aanvraag/machtigingen proces wordt gebruik gemaakt van het machtigingenportaal van Vecozo.

Met branches is afgesproken dat alle declaraties met een behandeldatum vanaf 1 juli 2017 via de digitale stroom gaan. Declaraties van voor deze tijd gaan nog via de oude papieren: BZT-3. Voor meer informatie over de digitalisering verwijzen wij u naar de notitie. Mocht u na het lezen van de notitie vragen hebben over de digitalisering, kunt u contact opnemen met het Zorgkantoor.


Meer informatie

Tandheelkunde

Tandheelkunde wordt kosteloos geleverd in de volgende Wlz-instellingen:

  • verpleeghuizen;
  • 24-uursinstellingen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap;
  • psychiatrische ziekenhuizen (na 3 jaar).

Tandheelkunde is namelijk onderdeel van het pakket aan zorg van deze instellingen.

Algemene voorwaarden mondzorg Wlz

De algemene voorwaarden inzake rechtstreeks declareren in het kader van de Wlz vindt u hier.

Hoe werkt het?

De Wlz vergoedt voor bewoners van de bovengenoemde instellingen alle tandheelkundige kosten, ook die van kunstgebitten. De instelling waar de cliënt verblijft, sluit contracten met tandartsen. Vaak zijn deze tandartsen gespecialiseerd in het omgaan met kwetsbare mensen. Sommige instellingen beschikken over een eigen praktijkruimte waar de cliënten geholpen kunnen worden. Als de cliënt vervoerd moet worden naar de tandarts, zal de instelling dit regelen. Meer informatie is te vinden in de Declaratiewijzer AWBZ Mondzorg.

Maximumtarieven

Zorgaanbieders die tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wlz leveren aan cliënten die verblijven en behandeld worden in instellingen die zijn toegelaten voor de functies behandeling en verblijf als omschreven in het Besluit zorgaanspraken Wlz mogen maximaal de tarieven uit de tariefbeschikking Tandheelkundige zorg Wlz van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in rekening brengen.

Te declareren prestatiecodes

In de tariefbeschikking worden de prestaties vermeld die gedeclareerd kunnen worden, te weten:

Prestatiecode

Omschrijving

Tarief 01-07 t/m
31-12-2015

Tarief vanaf
01-01-2016

U02

Tarief voor zorgaanbieders met eigen huispraktijk per werkbaar uur

€ 143,94

€ 144,84

U03

Tarief indien de behandeling in de praktijk van de zorgaanbieders plaatsvindt per stoeluur

€ 165,48

€ 166,10

Tarieven tandartsen en mondhygiënisten

Voor een tandarts hanteert het zorgkantoor een tariefafspraak van 100% van het maximale NZa-tarief, behorende bij de passende prestatiecode. Voor zorg die geleverd wordt door een mondhygiënist vergoedt het zorgkantoor maximaal 85% van het maximale NZa-tarief dat geldt voor de tandarts. Het zorgkantoor vindt een afwijkend tarief rechtvaardig, gezien de verschillen in opleiding, bekwaamheden en bevoegdheden tussen een tandarts en een mondhygiënist. 

Het is aan het zorgkantoor om (al dan niet via de Wlz-instelling) de daadwerkelijke vergoedingshoogte in het individuele geval overeen te komen met de mondzorgaanbieder. Daarbij kan bijvoorbeeld ook rekening worden gehouden met het type zorgverlener.

Indien de NZa gedurende het jaar besluit tot een aanpassing van de tarieven behoudt het zorgkantoor zich het recht voor de aanpassing door te voeren.