Stel de grootte van de letters in.

U kunt de grootte van de letters op het scherm zelf vergroten of verkleinen op een van de volgende manieren:

Met muis en toetsenbord

 1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
 2. Scroll tegelijk met het scroll-wieltje van de muis omhoog om de letters te vergroten. Scroll omlaag om te verkleinen.

Met toetsenbord

 1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
 2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.

Met laptop

 1. Houdt de Ctrl-toets ingedrukt.
 2. Druk tegelijk op de + toets om de letters te vergroten. Druk op de - toets om de letters te verkleinen. Druk op de 0-toets voor de standaard grootte.
&
&

&
&

&

Veel gestelde vragen

Wlz

Hieronder vindt u de antwoorden op enkele veel gestelde vragen over de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat is de Wlz?

De Wet langdurige zorg (Wlz) vervangt vanaf 1 januari 2015 de AWBZ. De Wlz is een volksverzekering voor langdurige zorg die niet primair op herstel is gericht. Het gaat hierbij om zware geneeskundige risico’s , zoals zorg aan mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen als gevolg van ouderdom, aan gehandicapten of aan mensen met langdurige psychische problemen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Wlz

Hoe vraag ik Wlz-zorg aan?

Om voor Wlz-zorg in aanmerking te komen, vraagt u een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ stelt vast of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor verpleging of hulp bij (langdurige) ziekte, beperking of ouderdom. In het indicatiebesluit dat u ontvangt, is vastgelegd op welke zorg u recht heeft. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Aanvragen indicatie voor Wlz-zorg

Ik heb een indicatiebesluit ontvangen. Hoe nu verder?

Dat hangt ervan af of u bij de indicatiestelling al voorkeur voor een zorgaanbieder heeft opgegeven.

 • Zo ja, dan wijst het zorgkantoor de zorg toe aan deze voorkeuraanbieder. Wij zetten uw indicatiebesluit door naar de aanbieder. Die neemt vervolgens contact met u op om de zorg voor u te regelen.
 • Zo nee, dan helpt het zorgkantoor u graag bij het kiezen van een zorgaanbieder. Een paar dagen na ontvangst van het indicatiebesluit nemen we contact met u op om de verschillende mogelijkheden te bespreken. Vervolgens sturen we uw indicatiegegevens door naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder neemt zelf contact met u op om de zorg voor u te regelen.

Ik ben het niet eens met mijn indicatiebesluit. Wat moet ik doen?

U kunt bezwaar aantekenen bij het CIZ. Op uw indicatiebesluit staat hoe u dit moet doen.
Meer informatie is te vinden in onze folder Klachten en bezwaren.

Wat is Zorg in Natura (ZIN)?

Alle informatie over ZIN vindt u hier

Mijn zorgaanbieder van voorkeur heeft een wachtlijst. Wat nu?

U kunt, samen met de aanbieder, kiezen of u wilt wachten op de zorg of naar een andere zorgaanbieder gaat. Zo nodig kunt u met de zorgaanbieder van voorkeur overleggen of u in de tussenliggende periode (thuis)zorg wilt ontvangen. Dit heet overbruggingszorg.

Bespreek met uw zorgaanbieder van voorkeur welke zorg en hoeveel zorg kan worden gestart. U kunt dan in uw thuissituatie zorg ontvangen en deze zorg vergoed krijgen uit de Wlz. Dit kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van dagbesteding en verzorging thuis.

Ik heb een indicatie voor verblijf, maar wil niet binnen een instelling wonen. Kan ik de indicatie ook thuis inzetten?

Ja, dat kan met een Volledig Pakket Thuis (VPT) of een Modulair Pakket Thuis (MPT). Met een VPT of MPT kunt u in uw eigen woning blijven wonen. U krijgt de zorg dan geleverd door een instelling bij u in de buurt.

Ik heb een indicatie voor dagbesteding met vervoer. Wie regelt mijn vervoer?

Vragen over vervoer kunt u stellen aan uw zorgaanbieder van voorkeur.

Ik heb hulp nodig in de huishouding. Waar kan ik deze hulp aanvragen?

Huishoudelijke verzorging valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet wordt uitgevoerd door uw gemeente. Als u een Wlz-indicatie heeft, dan valt het schoonmaken van de woonruimte vanaf 01-01-2017 onder de Wlz. U kunt hierover contact opnemen met de instelling van wie u het verblijft wilt afnemen. Vragen over het schoonhouden van de woonruimte kunt u ook stellen aan het zorgkantoor.

Ik heb hulp nodig bij het wassen en aankleden. Valt deze hulp onder de Wlz?

Ja, mits u een Wlz-indicatie heeft. Zo niet, dan valt hulp bij het wassen en aankleden (ook wel Persoonlijke Verzorging genoemd) onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt hiervoor rechtstreeks een thuiszorgorganisatie benaderen. Via uw zorgverzekeraar kunt u opvragen met welke thuiszorgorganisaties zij allemaal contracten heeft gesloten.

Waar kan ik informatie vinden over zorgaanbieders bij mij in de buurt?

Informatie over het regionale zorgaanbod kunt u vinden via de applicatie Vind uw zorg. Op basis van uw postcode of woonplaats kunt u zoeken naar een passende zorgaanbieder bij u in de buurt.

U kunt ook onze folder Het Wlz zorgaanbod raadplegen of contact opnemen met het zorgkantoor.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Wat moet ik doen om een pgb te krijgen?

U moet een indicatie aanvragen bij het CIZ bij u in de buurt. Het CIZ stelt vast of u in aanmerking komt voor Wlz-zorg. Als u kiest voor een pgb, nodigen wij u uit op ons kantoor in Schiedam voor een bewust keuzegesprek om na te gaan of een pgb een weloverwogen beslissing is en of u voldoet aan de eisen. Zie meer informatie op deze pagina.

Hoe weet ik hoeveel pgb ik krijg?

Als het zorgkantoor uw aanvraag voor een pgb goedkeurt, dan ontvangt u een toekenningsbeschikking. Hierin staat de hoogte van uw jaarbudget. De betaling loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Hoe moet ik mijn zorgkosten declareren?

Vanaf 1 januari 2015 is trekkingsrecht ingevoerd. Trekkingsrecht houdt in dat het pgb-budget niet meer rechtstreeks naar uw eigen rekening wordt overgemaakt, maar naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

U moet uw declaraties indienen bij de SVB en de SVB betaalt uw zorgverleners uit. U geeft via een factuur, urenbriefje en zorgoverkomst door welk bedrag zij aan uw zorgverlener(s) moet uitbetalen. Dit kan per post of via MijnPGB via www.svb.nl

Ik wil overstappen naar zorg in natura. Wat moet ik doen?

U kunt contact met ons opnemen via de telefoon of per e-mail. De afdeling Zorgregistratie en Zorgbemiddeling is op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer (010) 2 422 745. U kunt ook een e-mail sturen naar zorgregistratie@dsw.nl. Wij kunnen meer informatie geven over zorg in natura en uw pgb stopzetten als u kiest voor zorg in natura. 

Ik ben tijdelijk opgenomen in een zorginstelling of ziekenhuis. Moet ik mijn PGB nu laten stopzetten door het zorgkantoor?

Als u denkt dat de opname minder dan twee maanden duurt, hoeft u niets te doen. Als u langer dan twee maanden in een instelling of ziekenhuis verblijft, wordt uw pgb automatisch stopgezet.

Zorg inkopen met een pgb

Welke zorg kan ik inkopen?

U kiest zelf uw zorgverlener. Dit kan een familielid zijn, maar ook een zelfstandig werkende zorgverlener of een zorgaanbieder. De belangrijkste voorwaarde is dat u kwalitatief verantwoorde zorg inkoopt. Wat u wel en niet mag betalen uit uw pgb, staat in de Vergoedingenlijst PGB. Let op: u mag uw pgb niet alleen aan zorgaanbieders besteden; er moet ook sprake zijn van informele zorg.

Wat kan ik betalen vanuit mijn pgb?

Hetgeen voor betaling vanuit uw pgb in aanmerking komt, staat in de Vergoedingenlijst PGB.

Wat moet ik doen als ik een zorgverlener inhuur?

Allereerst is het belangrijk dat u bepaalt wat u wilt. Wilt u bijvoorbeeld zorg ontvangen van een familielif of ook deels van een proffesionele organisatie? Wilt u iemand met een bepaalde deskundigheid of ervaring? Vervolgens kunt u rondvragen in uw omgeving of u kunt op internet zoeken naar een of meer geschikte hulpverleners. U kunt zorgverleners vinden via Per Saldo Hulpgids of De Nationale Hulpgids.

Als u een zorgverlener inhuurt, dan moet u met deze zorgverlener afspraken maken over:

 • het type zorg
 • het tarief
 • de hoeveelheid zorg
 • de tijdstippen

U moet deze afspraken vervolgens vastleggen in een zorgovereenkomst. De zorgverlener en uzelf moeten deze overeenkomst ondertekenen. Als u meer zorgverleners inhuurt, dan moet u per zorgverlener een zorgovereenkomst sluiten.

Verantwoording

Wat is het verantwoordingsvrije bedrag?

Over dit bedrag hoeft u geen verantwoording af te leggen. Dit bedrag kunt u dus vrij besteden, bijvoorbeeld aan een lidmaatschap van pgb-houdersorganisatie Per Saldo. Het verantwoordingsvrije bedrag is 1,5% van uw pgb, met een minimum van € 250 per jaar en een maximum van € 1.250 per jaar. 

Eigen bijdrage

Wat is de eigen bijdrage?

De overheid heeft bepaald dat iedereen die Wlz-zorg ontvangt en 18 jaar of ouder is, een deel van de kosten zelf moet betalen. Dit heet de 'eigen bijdrage'. Ook mensen met een pgb betalen een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.

Hoe moet ik de eigen bijdrage betalen?

Van het CAK ontvangt u een factuur met een acceptgirokaart, waarmee u de eigen bijdrage kunt betalen. U kunt het CAK ook machtigen de eigen bijdrage automatisch af te schrijven van uw bank- of girorekening. Hiertoe kunt u machtigingskaarten aanvragen bij het CAK. U blijft de facturen nog wel gewoon ontvangen. Als u langdurig bent opgenomen en een uitkering ontvangt, dan wordt na verloop van tijd de eigen bijdrage ingehouden op uw uitkering. Het CAK regelt dit.

Waarom moet ik nu al eigen bijdrage betalen voor mijn kamer in de instelling, terwijl ik er nog helemaal niet woon?

Vanaf de dag dat de kamer in de instelling voor u beschikbaar is (de zogenaamde sleuteldatum), bent u de eigen bijdrage verschuldigd. Het is aan te raden hierover vooraf goede afspraken te maken met de instelling.

Ik ben tijdelijk opgenomen geweest in een Wlz-instelling, maar ik ontvang nu nog steeds rekeningen. Wat moet ik doen?

Neem contact op met de instelling waar u verbleef om te vragen of die uw verblijf wel heeft afgemeld bij het zorgkantoor.

Ik krijg een te hoge eigen bijdrage of geen eigen bijdrage. Wat moet ik doen?

Neem contact op met het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor zal er in overleg met de zorginstelling voor zorgen dat het CAK de juiste bijdrage vaststelt.