Privacy

Met dit privacystatement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen en onder welke voorwaarden wij de informatie aan anderen verstrekken.

Gegevensgebruik

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals controles en fraudepreventie. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.


Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd en hebben wij beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw (persoons)gegevens.


Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Zorgkantoor DSW verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dit op grond van de verordening is toegestaan dan wel verplicht is en in geval van fraude.


Onze medewerkers

Het zorgkantoor verwacht dat iedere medewerker eerlijk en oprecht handelt. In dit kader worden alle medewerkers bij indiensttreding op de plicht tot geheimhouding gewezen. Deze bepaling staat opgenomen in de arbeidsovereenkomst en in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Zorgverzekeraars. De medisch adviseurs hebben daarnaast vanuit hun professie een geheimhoudingsplicht. Deze plicht is geregeld in artikel 88 van de ‘Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg’.


Wijzigingen in het privacystatement

Het is mogelijk dat dit privacystatement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats vindt u steeds het actuele privacystatement.