Crisiszorg

In de regio WSD is het Protocol Spoedzorg voor de sector Verpleging en Verzorging (V&V) van kracht. In crisissituaties moet iedereen handelen volgens dit protocol.

Spoedzorg is niet-uitstelbare zorg die zich kenmerkt door:

  1. een plotselinge wijziging in de gezondheidssituatie (aandoeningen, stoornissen, beperkingen) van een cliënt of van de informele hulp (wegvallen mantelzorg);
  2. die leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de benodigde zorg;
  3. waarbij het noodzakelijk is opname binnen 24 uur in te zetten om onaanvaardbare gezondheidsrisico’s voor de cliënt en/of zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen. 

Een melding komt in de regel binnen bij de eigen huisarts van de cliënt (binnen kantoortijden) of bij de Centrale Huisartsenpost (buiten kantoortijden).

De (dienstdoende) huisarts legt altijd een huisbezoek af om de situatie ter plaatse te beoordelen. Hierbij beoordeelt hij/zij eerst zijn/haar eigen mogelijkheden om de crisis te behandelen en naar de eventuele noodzaak van een ziekenhuisopname. Indien beide opties niet van toepassing zijn, dan treedt het spoedprotocol in werking.

De huisarts neemt vervolgens contact op met:

Bij somatische en psychogeriatrische problematiek

Acute Dienst: 088-123 99 82 (huisartsenlijn)

De Acute Dienst stelt in samenspraak met de arts vast of zorg in de thuissituatie in te zetten is dan wel dat spoedopname op een verpleeghuisbed noodzakelijk is.

Betrokken partijen hebben gezamenlijk een regionaal crisisprotocol voor de V&V sector opgesteld. Bekijk het protocol hier.

In geval van crisisopname Verstandelijk Gehandicapten

Mee ZHN crisisteam: 088-775 20 00

Nadat de spoedzorg is ingezet, kunt u de cliënt bij het CIZ (op de eerstvolgende werkdag) aanmelden voor een (her)indicatie. Hierbij dient u gebruik te maken van de landelijke spoedprocedure, tenzij de cliënt al een indicatie heeft die ook na de crisis toereikend is; spoedopname en vervolgzorg zijn dan te beschouwen als overbruggingszorg.

Meer informatie

Bij vragen of opmerkingen over het protocol Spoedzorg V&V kunt u contact opnemen met het team Zorgregistratie en Zorgbemiddeling van Zorgkantoor DSW, te bereiken via 010-242 27 45 of zorgregistratie@dsw.nl.