Zorg in natura in een instelling

Instellingsvreemd zorgprofiel

Het zorgkantoor spreekt met elke zorgaanbieder een set zorgprofielen af die passen bij het zorgaanbod van die aanbieder. Het betreft de zorgprofielen bij de sector waarvoor de zorgaanbieder is toegelaten, maar het kan ook in beperkte mate gaan om zorgprofielen uit een andere sector.

Een belangrijk uitgangspunt van het zorgkantoor is de keuzevrijheid van de cliënt. De cliënt zal, indien mogelijk, worden toegewezen aan de instelling waarvoor deze een voorkeur heeft. We spreken van een instellingsvreemd zorgprofiel wanneer een cliënt met een zorgprofiel graag de zorg wil ontvangen bij een instelling die niet is toegelaten voor het specifieke zorgprofiel.

Bij elke aanvraag voor toewijzing van een instellingsvreemd zorgprofiel toetsen we inhoudelijk of de instelling kan voldoen aan de productspecificaties van het instellingsvreemde zorgprofiel. Naar aanleiding van de toetsing besluiten we of het instellingsvreemde zorgprofiel geleverd mag worden, omgezet moet worden naar een instellingseigen zorgprofiel of dat de cliënt toegewezen dient te worden naar een andere aanbieder.

Zie voor meer informatie over het indienen van een aanvraag voor toewijzing van een instellingsvreemd zorgprofiel en de toetsing door het zorgkantoor het Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2019 en het format 'Uitvraag instellingsvreemde ZP'

Mutatiedatum en sleuteldatum

Zorgaanbieders in de verpleging en verzorging (V&V) hebben recht op een vergoeding, indien een plaats voor verblijf leeg is achtergelaten als gevolg van het overlijden of verhuizen van een bewoner. Deze vergoeding vindt plaats op basis van registratie van de zogenaamde mutatiedagen.

Daarnaast werkt men in de V&V met het begrip sleuteldatum. Dit is de datum waarop een plaats in een verpleeg- of verzorgingshuis beschikbaar is voor de nieuwe bewoner. De periode van sleuteldatum tot de datum waarop de cliënt daadwerkelijk intramuraal de zorg ontvangt, wordt – met uitzondering van een situatie waarin een cliënt intern verhuisd – ook bekostigd op basis van registratie van mutatiedagen.

  • Mutatiedagen vs. Sleuteldatum

Zorgaanbieders in de VV kunnen per kamer per keer maximaal 13 mutatiedagen declareren in de AW319 en registreren in de productiemonitor op de cliënt die uit de kamer vertrekt. Dat houdt in dat voor de gehele periode van het moment dat de kamer leeg achtergelaten wordt als gevolg van overlijden of verhuizing tot het moment dat de nieuwe cliënt de kamer betrekt (en zorg ontvangt), maximaal 13 dagen bekostigd worden.

U kunt het werkelijke aantal mutatiedagen, met een maximum van 13 dagen, declareren en registreren op de volgende prestatiecodes:
- Z916 (Mutatiedag V&V, niet toegelaten voor behandeling)
- Z917 (Mutatiedag V&V, toegelaten voor behandeling)

U mag het toegewezen ZP van de cliënt pas declareren, wanneer de cliënt daadwerkelijk in uw instelling verblijft en de afgesproken zorg ontvangt.

Werkwijze